Art 178a par 1 kk – jaka kara?

Zgodnie z brzmieniem artykułu 178 par. 1 k.k., kierowca, który dopuszcza się prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości może spodziewać się wymierzenia surowej kary. Czyn ten uznawany jest za przestępstwo i podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Konstrukcja przepisu wskazuje na konkretny stan kierowcy, istotne podczas kwalifikacji czynu jest stężenie alkoholu we krwi osoby kierującej pojazdem. Jak kształtują się kary za popełnienie przestępstwa z artykułu 178 par. 1 k.k.?

Jak przepisy definiują stan nietrzeźwości?

Osoba prowadząca pojazd po spożyciu alkoholu może dopuścić się wykroczenia lub przestępstwa. O tym, jak zakwalifikowany jest ten czyn decyduje kryterium stężenia alkoholu u kierującego. Różnica jest diametralna, bowiem konsekwencje prowadzenia w stanie nietrzeźwości są znacznie bardziej surowe niż w przypadku jazdy po użyciu alkoholu, która kwalifikowana jest jako wykroczenie. Osoba uznana za kierowcę prowadzącego w stanie nietrzeźwości podczas kontroli musi wykazać wynik stężenia alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila albo 0,25 mg/l. Czyn ten uznawany jest wówczas za przestępstwo.

Kara grzywny za jazdę w stanie nietrzeźwym

Jedną z możliwych kar, która czeka na kierowcę pojazdu mechanicznego, który prowadzi będąc w stanie nietrzeźwości, jest kara grzywny. Stanowi ona najłagodniejszy wymiar kary i określana jest w stawkach dziennych. Ustalając jej wysokość, sąd ma na uwadze dochody kierowcy. Oprócz tego bierze pod uwagę również warunki osobiste, a także stosunki majątkowe i perspektywy zarobkowe. Zgodnie z literą prawa, organ sądowy ma możliwość określenia grzywny w wymiarze od 10 do 540 stawek dziennych. Jeśli zaś chodzi o samą wysokość stawki dziennej mieści się ona w przedziale od 10 do 2000 zł. Przykładowo, jeżeli sąd orzeknie 300 stawek dziennych przy ich wysokości w kwocie 30 zł, to kara grzywny wyniesie 9000 zł.

Kara ograniczenia wolności

Kolejną możliwością ukarania kierowcy, który prowadził pojazd znajdując się w stanie nietrzeźwym, jest zasądzenie ograniczenia wolności. Wymiar kary ograniczenia wolności mieści się w granicach od jednego miesiąca do 2 lat. Może ona przybrać dwie formy. Pierwszą z nich jest konieczność wykonywania pracy na cele społeczne. Ma ona charakter nieodpłatny i kontrolowany. Nieodpłatna praca może przyjąć wymiar od 20 do 40 godzin w ciągu miesiąca. Dodatkowo samą jej organizację i sposób wykonania nadzoruje kurator sądowy. Osoba skazana, podczas odbywania wyroku nie ma prawa samowolnie i bez zgody sądu zmieniać miejsca pobytu stałego, a ponadto jest zobowiązana do zdawania raportu z przebiegu odbywania kary ograniczenia wolności. Drugą formą, jaką może wybrać sąd orzekając karę, jest potrącenie wynagrodzenia za pracę. Potrącenie może wynieść od 10 do 25% i przekazywane jest na wybrany przez sąd cel społeczny. Stosunek pracy w okresie odbywania pracy nie może zostać rozwiązany przez osobę skazaną. Należy wiedzieć, że sąd ma prawo orzec obie formy kary razem bądź każdą z nich osobno. 

Kara pozbawienia wolności

Najcięższą formą kary jest pozbawienie wolności. Osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwym może zostać skazana na karę pozbawienia wolności od jednego miesiąca do 2 lat. Biorąc pod uwagę przewagę wyroków wolnościowych, kara pozbawienia wolności wymierzana jest w szczególnych sytuacjach. Zaliczyć do nich można między innymi bardzo wysokie stężenie alkoholu we krwi kierowcy. Kara pozbawienia wolności może zostać orzeczona również wówczas, gdy kierowca znajdujący się w stanie nietrzeźwym stanowił swoim zachowaniem wyjątkowe niebezpieczeństwo na drodze.

Zakaz prowadzenia pojazdów

Oprócz wymienionych wyżej kar, przewidzianych za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym, sąd zobligowany jest również do nałożenia na kierowcę środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. W praktyce oznacza to, że osoba skazana oprócz kary grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności musi liczyć się również z tym, że nie będzie mogła w czasie trwania środka karnego, kierować pojazdami mechanicznymi. Obowiązujące aktualnie przepisy przewidują orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do maksymalnie 15 lat. Ustawodawca przewiduje konieczność nałożenia tej kary, sąd ma więc obowiązek orzeczenia dodatkowego środka karnego w tej postaci. Osoba, na którą nałożono zakaz obligatoryjnie musi zwrócić dokumenty, które uprawniały ją do kierowania pojazdem. Okres trwania środka karnego rozpoczyna się od momentu wykonania tego obowiązku przez osobę skazaną.

Świadczenie pieniężne

Orzeczona przez sąd kara wraz ze środkiem karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nie wyczerpuje wszystkich konsekwencji popełnionego czynu. Oprócz kary grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności oraz środka karnego, sąd zobligowany jest do nałożenia na skazanego obowiązku zapłaty świadczenia pieniężnego. Kwota świadczenia zasila Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość świadczenia pieniężnego ustalana przez sąd może wynieść od 5000 zł do nawet 60 tys. złotych. Najwyższy wymiar świadczenia jest więc dla kierowcy prowadzącego pojazd w stanie nietrzeźwości karą bardzo dotkliwą.

Dowiedz się więcej na LexTraffic – Kancelaria Ruchu Drogowego

Dodaj komentarz