Co grozi za złamanie art. 244 KK?

Przepis 244 Kodeksu Karnego został stworzony po to, by zapewnić wykonywalność orzeczeń każdego sądu, bez względu na to czy jest to sąd administracyjny, cywilny czy też karny. W praktyce można więc powiedzieć, że przepis ten w pewien sposób sankcjonuje wszystkie próby nieprzestrzegania określonych norm i zakazów, czym ma za zadanie skłonić adresatów przepisu do wypełnienia nałożonych przez sąd obowiązków. Tak więc, do czego odnosi się tytułowy artykuł 244 Kodeksu Karnego i co grozi za jego nieprzestrzeganie?

Artykuł 244 Kodeksu Karnego- do czego się odnosi?

Artykuł 244 Kodeksu Karnego odnosi się przede wszystkim do okoliczności, w których zostanie złamana zakaz, nałożony na daną osobą prawomocnym wyrokiem sądu. Przepis ten, dotyczy więc:

  • zajmowania określonego stanowiska, a także wykonywania określonego zawodu jak i prowadzenia działalności
  • wykonywania czynności, na które wymagane jest zezwolenie
  • prowadzenia pojazdów
  • utrzymywania kontaktu z określonymi osobami, a także zbliżania się do określonych osób, a nawet i opuszczania miejsca pobytu w przypadku kiedy dana osoba została objęta zakazem
  • wstępów na masowe wydarzenia
  • posiadania zwierząt wszelkich kategorii

Warto w tym momencie podkreślić, że jak wskazuje na to orzecznictwo Sądu Najwyższego, przestępstwa z artykułu 244 Kodeksu Karnego, można dopuścić się jedynie umyślnie. Oznacza to w praktyce, że sprawdza, który łamie przepisy art. 244 musi być w pełni świadomi określonego nakazu lub nałożonego na nią zakazu.

Co grozi za złamanie artykułu 244 Kodeksu Karnego?

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że przestępstwo, o którym traktuje artykuł 244 Kodeksu Karnego, czyli nie przestrzeganie orzeczonych środków karnych, jest zagrożone karą pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do nawet i 5 lat. Niemniej jednak nie jest to jednoznaczne z tym, że oskarżony nie może przed sądem ubiegać się o inny wymiar kary jak np. karę ograniczenia wolności lub karę grzywny. Kolejnym faktem jest to, że za nieprzestrzeganie artykułu 244 Kodeksu Karnego, nałożona na oskarżonego kara pozbawienia wolności nie może przekraczać 8 lat. W tym momencie jednak warto odwołać się do ogólnych przepisów Kodeksu Karnego, a dokładniej do artykułu 37. To właśnie tam zawarte są informacje odnośnie tego, że zamiast kary pozbawienia wolności mogą być zastosowane również inne środki karne jak np. nałożenie na oskarżonego obowiązku wykonywania nieodpłatnej pracy społecznej, a także potrącenia należności z miesięcznego wynagrodzenia. Zwykle jest to od 10 do nawet 25%.

Co grozi za nieprzestrzeganie artykułu 244 Kodeksu Karnego odnośnie prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów jest jednym z główny punktów artykułu 244 Kodeksu Karnego. Zwykle jest on orzekany za popełnienie przestępstwa, które zagraża bezpieczeństwu w komunikacji miejskiej, czyli np. jazda pod wpływem alkoholu. Wówczas naruszenie tego zakazu sankcjonowanie jest przez więcej niż jeden przepis. Oczywiście wymiar kary jest taki sam, czyli oskarżonemu grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Niemniej jednak, w przypadku cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów, złamanie zakazu jest również jednoznaczne z dożywotnim usankcjonowaniem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo należy podkreślić, że w przypadku, kiedy obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów, a kierowca zdecydował się na jego złamanie pod wpływem środków odurzających lub alkoholu, wówczas musi się on liczyć z tym, że sądy dodatkowo zastosują artykuł 178a, paragraf 4 Kodeksu Karnego.

LexTraffic - Kancelaria Ruchu Drogowego

Dodaj komentarz